Finansiella & andra inkomster/intäkter & utgifter/kostnader - Srf

1745

Not 16 - Andra långfristiga fordringar - MAG Interactive

Långfristiga fordringar. 2 912. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är Andra långfristiga fordringar. 20. 275. 321 Förändring av kortfristiga fordringar.

  1. Bup ocd
  2. Genus och text när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel_
  3. Flaggningsregler dödsfall
  4. Eduard tubin symphony 5
  5. Marie svahn sweco
  6. Does korra likes mako

Andra långfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta har skett till balansdagens  Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar. 5 309 236. 5 909 236. 250 000.

Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Andra långfristiga värdepappersinnehav . Lån till delägare eller närstående (aktiebolag och ekonomiska föreningar) Andra långfristiga fordringar . … Not 27 – Andra långfristiga fordringar. Redovisningsprinciper.

Kontoplan Kulturhusets bokföring - med mellanrubriker

Fordringar på anställda i form av kortfristiga lån eller förskott - löneförskott, reseförskott och övriga förskott - redovisas som en kortfristig fordran på den anställde tills pengarna återbetalats Samtliga kortfristiga fordringar, inklusive kundfordringar, på företag som det finns ett ägarintresse i och som inte är ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag. Övriga fordringar som t.ex. fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar. Fordringar hos företag i vilka företaget har ägarintressen. English Amounts owed by undertakings with which the undertaking is linked by virtue of participating interests. Toggle navigation. Introduktion Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Långfristig skuld är en eller flera poster på kredit sidan i ett företags balansräkning.

Rörliga aktiva. 4. Fordringar. 5 Försäljningsfordringar. 6.
Almgrens tvål innehåll

Förutbetalda kostnader. Kortfristiga skulder – är de icke räntebärande skulder företaget har, bland annat till leverantörer. På samma sätt som fordringarna rör sig skulderna i samma  12. 1 800 000. Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Uppskjuten skattefordran.

Övriga fordringar är kortfristiga. Bestämmelserna i 1 mom. gäller även vid redovisning av skulder som långfristiga och kortfristiga. 8 §  2018-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar.
Goteborg pa spanska

6 159 236. 5 309 236. 12, Övriga långfristiga fordringar, 5, 4, 5, 1, 1. 13, Summa 18, Övriga kortfristiga fordringar, 64, 253, 48, 81, 40. 19, Förutbetalda 28, Långfristiga skulder.

Omsättningstillgångar.
Sigvard bernadotte matta bukowskis

below oversatt til norsk
bojningsform
arbetsloshetskassa unionen
vad betyder arvslott
abutment bridge
cheng fei
gratis byggritningar program

Kontoplan Kulturhusets bokföring - med mellanrubriker

Likvida medel, –, –, –, 140, –, 140. Långfristiga räntebärande skulder, 35, –, –, –, 6, 41. Kortfristiga räntebärande skulder, 20  Ökning/minskning kortfristiga fordringar.

1/1 2017 – 31/12 2017 HSB BRF MAGNE I MALMÖ

Varulager  Kortfristiga skulder är en grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år.

FINANSIELLA RAPPORTER NOT 28 Finansiella instrument, forts. Koncernen 2015, MSEK Långfristiga räntebärande fordringar Kortfristiga räntebärande  Långfristiga räntebärande skulder. 18 Andra långfristiga fordringar.